Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


BARANYI TIBOR IMRE: ESCHATON ÉS APOCALYPSIS

2010.07.17

 

BARANYAI TIBOR IMRE: ESCHATON ÉS APOCALYPSIS
 
„Sok dolgot ismer a bölcs,
sok mindent lát előre,
a világ pusztulását –
az istenek végzetét.”
(Völuspá 44, Edda)

 

 

 A theológiai gondolkozásban az egyén és az emberiség életének végső dolgaival, illetve ezek eseményeivel az eszkhatológia foglalkozik. Ilyenek: a halál, a külön-ítélet, a mennyország, a purgatórium, a pokol, a parúzia, a végítélet, a világ megdicsőülése. Az eszkhaton szót vagy ezek összességére, vagy pedig bekövetkezésük idejének jelzésére szokás használni.
 

Ha az eszkhaton előzményeivel kapcsolatban megvizsgáljuk a különböző hagyományokat, a párhuzamok szembetűnőek. A muszlim hagyomány szerint a közelgő világvégét az jelzi, hogy az általános korviszonyok egyre rosszabbodnak és az iszlám törvényeit nem tartják be. Bár egy “mahdi" (azaz: istentől “vezérelt") fellépésével ideiglenesen helyreállítja a kalifák virágkorának jogrendjét és visszaszorítja a hitetlenség elharapózását, a pusztulás végleg nem tartóztatható fel. Testet ölt egy antikrisztussal analóg princípium, mint al-Daddzsál1azaz a hamis vagy’szélhámos messiás’, aki szinte mindenkit tévútra vezet, és egy zsidó hadsereg vezetőjeként és valamiféle „dögvész” (vagy ilyenként ható eszmék) segítségével leigázza a világot; megjelenik egy, a sötétséget szimbolizáló apokalyptikus fenevad, és Góg és Magóg2 (a “benső" és “külső" sötétség) félelmetes hadai végletes pusztítást okoznak. A szabadulást - az iszlámot felvevő - Krisztus visszatérése hozza meg: Íszá (Jézus), aki mennybemenetele óta a mennyországban tartózkodott, leszáll, és a Logoszt szimbolizáló “lándzsájával" megöli az antikrisztust, leveri Gógot és Magógot, megalapítja a béke és igazság birodalmát.

 

kereszténység szerint a világvég közeledését a hit nagymérvű hanyatlása (aposztázia), hamis próféták, háborúk, járványok, természeti katasztrófák és az erkölcsök általános elvadulása jelzi. Ennek végpontján megjelenik az antikrisztus, aki jeleivel és csodáival nemcsak a “hivatalosakat", de ha lehet, a “választottakat" is elhiteti;Góg és Magóg hordáit a szent város és népe ellen vezeti. A világot hét apokalyptikus csapás ejti rémületbe. Ekkor fellép két tanúságtevő, akiket azonban megölnek. Amikor pedig az antikrisztus már-már végleg győzedelmeskedni látszik, megtörténik a parúzia, Krisztus dicsőséges, második eljövetele, aki fehér lovon jelenik meg, s “hivatik vala Hívnek.es Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik... Szeme olyan mint a lobogó tűz; fején ékes korona..." “Szájából éles kard tör elő, hogy lesújtson a nemzetekre. Vasvesszővel kormányozza majd őket, és tapossa a mindenható Isten haragja tüzes borának sajtóját.(3) Az ezt követő végítélet után a jelenlegi anyagi világ teljes átalakulása megy végbe; leszáll az “új Jeruzsálem" az égből, amely az újjáteremtett világ, az új Aranykor szimbóluma.

 

Nem spekulatív jellegéből adódóan a buddhizmus eszkhatológiai tárgyú iratai szűkösek. A Pari-nirvánába távozó Buddhát egyik tanítványa arról kérdezte: “Távozásod után ki tanít majd minket?" Sakyamuni Buddha így felelt: “Nem én vagyok az első Buddha nem én voltam az utolsó: Az idők végén megjelenik e világban egy Buddha, egy új Felébredett Szent, a lények, istenek és emberek új tanítója. Ugyanazon örökérvényű igazságokat fogja hirdetni, mint én. Ama tant fogja kinyilatkoztatni, amely csodálatos elején, csodálatos közepén és csodálatos befejezésében." Ez a Buddha Maitreya lesz, annak a hatalomnak a birtokosa (maytri) amely a létezők teljességét egy akarati és intellektuális (tehát nem emocionális) szeretettel “felülről" “lefelé" mágikusan áthatja.

 

hinduizmus szerint az utolsó, a Sötét Korszak(Kali-Yuga) végén - “amikor minden iszonyú zűrzavarba fullad, s a földi élet helyrehozhatatlanul reménytelenné romlik"4 -megjelenik Visnu, pontosabban Visnu tizedik “alászállása" (Avatara): Kalki “szigorú tekintetű, ragyogó ifjú képében, koronával a fején, szárnyas hófehér paripa hátán, hogy véget vessen a gonoszságba, vak erőszakosságba, törvény-tiprásba, igazságtalanságba süllyedt földi világnak. Fényessége elárasztja az egész földet, szeméből tűzláng sugárzik, és felemeli vakítóan villogó kétélű kardját. Mint a végítélet bírája elpusztítja a földi életet, véget vet a gonoszság fertőjébe hanyatlott emberiségnek, de felmagasztalja azt a kevés igazat, aki szíve mélyén megőrizte a törvényt."5 A megsemmisülést követően új, boldog korszak (Krta-Yuga) köszönt az emberekre.6

 

Az apokalüpszisz kifejezésnek azonban csak másodlagos értelme a “jóknak" igazolása és a történelmi irracionálé megérthetősége. Elsődlegesen—vallási nyelven szólva—Isten dicsőségének végleges és teljes megnyilatkozását jelenti, amiről bár minden létező kivétel nélkül tudomást szerez, az ebből való részesedés a korábbi exisztencia során megszerzett tudati erők s annak a kérdése, hogy a döntő pillanatban az átélő mivel képes azonosítani önmagát. Ebben a lényegi felfogásban az “ítélet" során ki-ki önmaga felett ítélkezik, vagyis az Isten-ember azonosság nem realizáltságának foka az, ami “ítéletként" megjelenik. Eme azonosság tökéletes megvalósítása az élet során vagy a halálban az abszolút “üdvözülés", míg ennek elmulasztása: “kárhozatot", sőt a legsúlyosabb esetben teljes megsemmisülést jelent (“második halál”). Mivel ezek az események a mindenkori átélő tudatban valósulnak meg, az eszkhaton - számtalan dilemmát szült - bekövetkezési idejének meghatározása sem lehetetlen, s ezek szerint ez kinek-kinek a saját halálával valósul meg. Ilyen értelemben mondja a világ végéről az evangélium: “Bizony mondom nektek, el nem múlik ez a nemzetség, mígnem mindezek meglesznek"7.

 

Mindezek jobb megértéséhez egy protestáns szerző felvetésének megvizsgálása hasznos lehet. Eszerint a pokol maga a koporsó. Ez helyesen értve azt jelenti, hogy ha valaki azzal a “biztos tudattal" hal meg, hogy a holt tetemét (amivel teljesen azonosítja önmagát) a koporsóval együtt a hideg, sötét földbe teszik, s ott az lassan a férgek és egyebek martaléka lesz, annak számára biztosan ez a kedvezőnek aligha mondható, úgymond “pokoli" sors valósul meg. Ez a szentimentális felvetés, ha mást nem is, azt jól megvilágítja, hogy a halál utáni történések aszerint mennek végbe, hogy az átélő lénye szerint mivel képes önmagát azonosítani. Ebben a szemléletben pedig minden biologicista-materialista “világnézet" elfogadása valóban katasztrofális végkifejlettel kecsegtet.

 

Az egyéni és kozmikus “ítélet" között gondolt különbséget a katholikus theológiai gondolkozás az úgynevezett különítélet és az utolsó ítlélet koncepciójában fogalmazta meg, noha nem egy olyan állásfoglalás is van, amely szerint e kettő tulajdonképpen egy. Az analógiák törvénye értelmében mindannak, ami az úgynevezett makrokozmosz-ban végbemegy, megvan a maga mikrokozmikus megfelelője, és fordítva. Megfelelő körültekintéssel például az, egy involúcióban egymást követő négy korszak (Yuga) tradicionális tanát is transzponálhatjuk individuális nagyságrendi szintre. Ily módon egy bizonyos megközelítésben a Sötét Korszak, a Kali-Yugavége, kinek-kinek a saját halála időpontjával vág egybe.

 

Végezetül a számos félreértésre okot adó négy “apokalyptikus lovas" kapcsán kell néhány szót szólni. A szentírás szerint sorrendben a fehér, a vörös, a fekete, végül a fakó színű ló jelenik meg.8 A tradicionális szimbolikában e négy szín többek között a négy tradicionális kaszt (varna = szín) szimbolikus jelölője: a fehér a szellemi kaszté vagy papságé (brahmana). vörös a harcos-arisztokráciáé vagy nemességé (ksatriya), a fekete a gazdasági kaszté vagy polgárságé (vaisya), s végül a fakó(tulajdonképpen színtelen) a szolgák kasztjáé vagy proletariátusé (sudraiu), illetve azon négy időszaké, amelyekben e rétegek meghatározó uralmi szerepet játszanak. A fehér lovas attribútumai az íj, a korona és a győzelem; a vörös lovasé a harc és a kard; a fekete lovasé a mérleg; végül a fakó színűé a halál, a pokol s a pusztítás: karddal, éhínséggel, halállal és fenevadakkal. Nem kizárólagosítva a párhuzamot, a korszakok involúcióját szem előtt tartó tradicionális felfogás - de tulajdonképpen minden elfogulatlan és éles megfigyelés - szerint - ezúttal a hivatalos történelemtudomány kategóriáit használva - az ókor jórészt még a szellemi kaszt irányítása alatt állt (jóllehet a lovagi arisztokrácia törekvései a hatalom megszerzéséért is számottevőek); az úgynevezett középkor9 nagyjából-egészében a lovagi arisztokrácia, a nemesség kora; a “harmadik rend" forradalmait hozó újkor a kereskedő polgárok időszaka; s végül az 1917-es bolsevista forradalomtól számított legújabb korrészben, az úgynevezett jelenkor (1945-től) pedig teljesen a szolgák, a proletariátus nívótlanságán álló lények uralmának a kora. Jelenkori nyelvezetre fordítva: eme utolsó, jelenlegi korszak, szigorúan antitradicionális két uralkodó “ideológiai" vonulata, a liberáldemokratizmus és a szociáldemokratizmus, a “színtelen" tömegek eme két fő létrontási metódusa, majd ezek legelrugaszkodottabb szélsőségeinek keveredése (illetve az ennek megfelelő tudati állapot) torkollik tulajdonképpen abba az anarchizmusba (vagyis a démonok totális rémuralmába), amely az emberi világot a végső feloldódásba és megsemmisülésbe sodorja.

 

Összefoglalva, azt lehet mondani tehát, hogy a különböző formában megjelenő tradicionális tanítások közös vonása a világok sorsa és végkifejlete kapcsán egy olyan univerzális involutív alászállás tételezése, amelynek vége minden partikuláris lét- és tudatforma totális megsemmisülésével esik egybe, majd egy transzcendens befolyás révén egy regeneráció megy végbe, s ezáltal egy új, fényteli világkorszak s létállapot köszönt be az emberiség életébe. Az egyén számára a testi megsemmisülés és az ezt - lehetőségként - követő pozitív vagy negatív végkifejlet alternatívája azonban - egy immanens szabadság jelenléte folytán - a saját exisztencia során megszerzett s ennek végén birtokolt tudati erők (“érdemek") függvényében valósul meg.

 

Jegyzetek

 

1 A hagyomány szerint al-Daddzsál– főként szimbolikusan, de adott esetben konkrétan is – zsidó származású lesz, magtalan (antiszóláris), félszemű (aszimmetria mint a kozmikus egyensúlytalanság testi szimbóluma), és képtelen lesz belépni Mekkába vagy Medinába (a Világcentrum muszlim szimbóluma). Egy hadíth szerint saját mennyországot (Jannat) és saját poklot (Jahannam) hoz magával, és bár Jannatja ténylegesen Jannatnak látszik, valójában Jahannam lesz; és viszont: Jahannamja Jahannamnak tűnik, de valójában az lesz a Jannat.

 

 2 A hindu tradícióban hasonló Koka és Vikoka – bizonyos leírásokban óriás illetve törpe.

 

Apocalypsis loannis 19:11-15.

"*Baktay E.: Indiai regék és mondák, Bp. 1977, 415-416. o.

 

5 uo.

 

6 Itt jegyezhető meg, hogy egy bizonyos vaisnava irányzat szerint Kalki kétszer jön el, első eljövetelekor (akit Adolf Hitlerrel hoznak összefüggésbe) vereséget szenved, majd másodszor, a korszak végén - a szimbolikusan fent leírt módon - győzedelmeskedik.

 

Secundum Matthaeum 24:34.

 

8 Vö. Apocalypsis loannis 6:1-8.

 

9 A történelmi korok René Guénon-féle tradicionális kronologizálása ezen általánosan elfogadott felosztáshoz képest jelentős eltéréseket mutat. Eszerint például az úgynevezett középkor Guénon szerint Nagy Károly uralkodásától a XIV. század elejéig, azaz nagyjából-egészében a templárius lovagrend látható működésének befejeződéséig (1314) tart. Vö. René Guénon, A modern világ válsága (in: Az Őshagyomány Könyvei IV., Szigeti, 1995. Bp.)I. fej.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Ricetta Cialis Online Ellmync

(Ellacurdy, 2019.09.25 19:19)

Amantadine Buy Online <a href=http://cial20mgprice.com>cialis 5mg best price</a> Zithromax Urine Smell Free Amoxicillin In Montgomery Alabama Levaquin Medicine Express Delivery

Your Orient To Blood Exigencies Numbers

(AWabMeegecax, 2018.10.12 00:31)

Compression est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre moelle bat, il pompe le sang par vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/acheter-du-cialis-en-thailande/

Wisdom Blood Demands Readings

(AWabMeegecax, 2018.09.27 15:31)

Pression arterielle est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre coeur bat, il pompe le sang par vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-belgique-pharmacie/